Terms and Conditions

Disclaimer

Auteursrecht Sanne Peters Virtual Graphic Designer
Op alle bestanden van Sanne Peters Virtual Graphic Designer is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan Sanne Peters Virtual Graphic Designer. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, foto afdruk, digitalisering of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanne Peters Virtual Graphic Designer is niet toegestaan. Bij publicatie is altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave. Opnamen mogen alleen op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden Sanne Peters Virtual Graphic Designer

Op alle rechtsbetrekkingen van Sanne Peters Virtual Graphic Designer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Grafisch/Web werk: Grafisch/Web werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde Grafisch/Web werken op één lijn kunnen worden gesteld. Grafisch/Web Designer: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Grafisch/Web Designer en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Grafisch/Web Designer eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, mits er geen andere betaaltermijn op factuur is opgesteld.
4.2 Indien de Grafisch/Web Designer het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Grafisch/Web Designer ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Grafisch/Web werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Grafisch/Web Designer nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Grafische/Web werken schriftelijk/per mail aan de Grafisch/Web Designer te worden medegedeeld. De Grafisch/Web Designer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
6.1 De Grafisch/Web Designer heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Grafisch/Web Designer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Grafisch/Web Designer is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Grafisch/Web Designer recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Grafische/Web werken berust bij de Grafisch/Web Designer.

8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Grafisch/Web werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Grafisch/Web Designer is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Grafisch/Web Designer, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Grafisch/Web Designer.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Grafisch/Web werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Grafisch/Web Designer.
9.2 Bij inbreuk komt de Grafisch/Web Designer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Grafisch/Web Designer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van de Grafisch/Web Designer dient duidelijk bij een gebruikt Grafische/Web werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Grafische/Web werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Grafische/Web werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Grafisch/Web Designer conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Grafisch/Web Designer toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Grafisch/Web Designer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Grafisch/Web Designer is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Grafisch/Web Designer is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Grafisch/Web Designer.
11.3 De aansprakelijkheid van Grafisch/Web Designer is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Grafisch/Web Designer en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Grafisch/Web Designer in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance
Zowel de Grafisch/Web Designer als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Grafisch/Web Designer het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Grafisch/Web Designer en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Onduidelijkheden?
Als je vragen hebt over mijn Algemene Voorwaarden, stuur dan een e-mail naar: info[at]sannepeters.com. Ik help je graag.

 

Disclaimer

Below is Sanne Peters Virtual Graphic Designer standard Terms and Conditions.
Please take time to read through our Terms and Conditions thoroughly and ensure you understand them before you commence a project with me. By requesting designs and/or services from Sanne Peters Virtual Graphic Designer you agree to our Terms and Conditions and you are aware that you are entering a binding contract – payment is required.

Terms and Conditions Sanne Peters Virtual Graphic Designer

The below conditions have been construed under Australian Law and apply to all individuals, businesses or companies (Client/s) engaging the services of Sanne Peters Virtual Graphic Designer,  its contractors, subcontractors and employees (the Company) unless otherwise agreed to in writing by both parties.

1. General Conditions of Contract
1.1 These Terms and Conditions cover all Contracts entered into by a Client with the Company for services relating to design, printing, copywriting, visual media, web sites, brand identity, illustrations, images and photography (Artwork).
1.2 These Terms and Conditions are subject to change without notification by the Company.
1.3 These Terms and Conditions apply to the Company and all of its contractors and subsidiaries.

2. Original Visual Brief, Variations and Guarantee
2.1 The Company and the Client will attend an initial consultation at no charge to the Client. This can be held via phone or in person. A (Visual Brief) will be constructed through the collection of logos and designs. This will assist in the evaluation and formulation of the Client’s business design requirements.
2.2 If no delivery date for final Artwork is decided upon and noted during the initial consultation, payment will be required at the time/s detailed in clause (11); the length of time between consultation and delivery of final Artwork will have no effect on the requirement to remit funds on invoicing.
2.3 The Company does not offer a set number of revisions to logo Artwork under the original Visual Brief.
2.4 The Company will not charge for additional revisions of logo Artwork provided that the Client’s requests for revision conform to the original Visual Brief and are communicated within the agreed timeline (if provided).
2.5 Any additional work, revisions or variations outside of the original Visual Brief will be charged at the rate of $100 per hour, billed in 15 minute increments. All prices include GST. Additional expenses will be charged accordingly.

3. Quotations
3.1 Quotations are generated by the Company on the basis of the Visual Brief and expected time investment. Quotations may be subject to change if additional work is required.
3.2 All turnaround time quotations are estimates and are based on calendar working (business) days. No quoted printing, artwork or delivery dates are guaranteed and may vary.

4. Payment
4.1 The Company reserves the right to request a deposit from the Client prior to starting work on their project or Artwork. If a deposit is requested by the Company, an invoice will be generated and delivered to client via email and payment is expected. By remitting deposit funds to the Company, the Client is accepting the Terms and Conditions and entering a contract with the Company.
4.2 If a deposit is not requested, the Client is considered to accept the Terms and Conditions upon request of services/work from the Company.
4.3 The Company will invoice the Client for the remaining cost of the Artwork and associated services prior to the commencement of web site construction or printing. The Company reserves the right to not proceed with these services until payment has been received in full from the Client.
4.4 The Company reserves the right to invoice prior to the time detailed in clause (11) if the Client has been uncontactable / unresponsive for more than 30 days – refer Cancellation & Variation Policy – begins clause (19)
4.5 The Company reserves the right to invoice for work completed if the project exceeds 60 days.
4.6 The Client reserves the right to request a payment plan which may be accepted by the Company at its discretion. All payment plans must be agreed to both parties in writing.
4.7 All prices quoted on the Company’s web site and advertising material include delivery and include GST.
4.8 All payments are to be made within 7 days of invoicing, provided no other payment term is stated on the invoice.
4.9 The Company is entitled to charge the Client for any fees incurred relating to commencement of collection and recovery processes for accounts that remain unpaid in excess of 7 days.
4.10 The Company reserves the right to delete web sites with accounts more than 90 days outstanding payment.

5. Cancellation and Variation Policy
5.1 The Company reserves the right to charge additional costs if the Client requests amendments to the original Visual Brief, the original project outcome is altered or further Artwork is requested – refer clause (5).
5.2 If the Client requests the cancellation of a Contract, The Company will determine the cost of Artwork and services provided. The Client will be invoiced this amount minus any deposits paid on the project to date.
5.3 If the determined monies payable is less than the deposit paid, a refund will be issued by the Company to the Client for the difference.
5.4 The Company will declare a project completed if no response is received from Client within 30 days of providing a concept Artwork and this Artwork will be determined as the final accepted Artwork. The Company will then invoice the Client for final payment of total project and non-payment will result in collection processes. Legal action may also be taken by the Company to recover all monies owed.

6. Approving Proofs/ Designs/Printing
6.1 The Client is held responsible for approving all Artwork proofs and ensuring accuracy and suitability. This includes, but is not limited to; design, spelling, grammar, illustrations, images and quantity. It is the responsibility of the Client to request another copy if the proof is difficult to read or changes are required.
6.2 The Client’s final accepted proof is the Artwork that will be submitted for prints and/or web construction. There will be no reprints or web development at our expense. Printout of Client proof is supplied at intended final print size (100%) to assist in confirming colours, design, bleed, size and type.

7. Submission of Client artwork
7.1 Clients who choose to submit their own Artwork, files and/or images are solely responsible for the end result of printing. Customers are reminded to submit print-ready Artwork with the correct specifications. We will print the Client’s submission as requested however the Company is not responsible for Artwork mistakes. The Company is also not liable for supplied file errors. There will be no reprints at our expense.
7.2 Clients are reminded that when Artwork is trimmed, the bleed cut can vary in position up to 2-3mm, hence a 7mm internal margin from the bleed line is required if the Client is supplying Artwork.
7.3 It is the Client’s responsibility to ensure that any Artwork, images, files and text submitted does not violate Australian copyright laws. The Company and its contractors assumes all written and visual content adheres to copyright laws and all correct permissions have been sought and/or royalties paid for use.

8. Copyright
8.1 Ownership of copyright over all concepts and draft Artwork remains with the Company. This includes, but is not limited to; logos, symbols, compositions and copy. Unlawful use of these Artworks by the Client is strictly prohibited. The use of Artwork prior to payment is illegal.
For more information visit http://www.copyright.org.au/information
8.2 Artwork designed will remain the property of the Company until account is paid in full.  Future re-print requests of the same Artwork will only incur a print management fee
8.3 Upon full payment of account, copyright ownership will be transferred to the Client. The Company and their designers retain rights to utilise Artwork and all design elements for portfolio/self-promotion.

9. Printing
9.1 Printing will not commence until full payment for Artwork and print services is received. The current turnaround time for printing is 5-10 working days dependant on the product type. This period commences at date of Client approval of Artwork proof and payment.
9.2 All turnaround time quotations are estimates and are based on calendar working (business) days. No quoted printing, artwork or delivery dates are guaranteed and may vary.
9.3 With all printing there may be some colour variations from electronic visual representations of Artwork and previous orders to the final printed Artworks. This is due to the nature of CMYK printing and bulk-run printing system. There will be no reprints at our expense.

10. Delivery
10.1 The Company cannot be held liable for printing products that are damaged, lost or delayed when delivered by post or courier although the utmost care will be taken to ensure the products arrive on time and undamaged.

11. Web Site Design
11.1 The Client agrees to allow the Company to add a small credit on the customer’s website. This will be in the form of a small line of text placed towards the bottom of the page.
11.2 The Client also agrees to allow the Company to place websites and other designs, along with a link to the Client’s site on the Company’s own website for self-promotional purposes., unless agreed to by both parties in writing beforehand.

12. Web Site Design Post-Completion Alterations
12.1 Upon completion of web site build, the Company will provide the Client with the opportunity to review the resulting work. The Company will make one set of minor changes at no extra cost within 14 days of submission to the Client for review (‘review period’).
12.2 Minor changes include small textual changes and small adjustments to placement of items on the page. Minor changes do not include alteration or replacement of images, colour schemes, or any navigation features.
12.3 The Company can be notified of any minor requested changes by e-mail. The Company will consider that the Client has accepted the original draft if no notification of changes is received in writing from the Client within 14 days of the start of the review period.

13. SEO Search Engine Optimisation & Search Engine Listings
13.1 The Company builds web sites according to the trends of SEO at the time of building. We will help you to explore your key words/key phrases; however final key phrase choice is the responsibility of the Client.
13.2 The Company cannot guarantee, and is indemnified by the Client against any claims regarding the following: presence of Google or search engine listing, the position of web site in any search engines, which or if any of the web pages will be listed in any search engines, the time it will take for any search engines to list the web site and effectiveness of key words/key phrases.
13.3 If the Client is dissatisfied with web site listings, the Client can complete steps out lined in our “helping yourself” worksheet.  Client can then contact the Company to arrange an evaluation of web site.
13.4 Relating to clause (25), the Company take no responsibility for duplicate content found on the Clients website or if the website is search engine black listed due to the written content or images of their site.

14. Technological advancements
14.1 The Client is to refer to hosting and domain name providers for queries regarding the following services:  Domain names, Hosting and registration, SSL certificates, Email addresses and Email hosting.
14.2 The Client is to refer to their technical support company for queries regarding the following services and their applicable Terms & Conditions: Set up of email addresses, Emails going to Spam/ Junk, Email not functioning and Email Signatures.
14.3 The Company does not provide the following services: Domain names, Hosting and registration, SSL certificates, Email addresses, Email hosting, Setup of email addresses, Emails errors of any kind and Email Signatures.
14.4 The Company holds no responsibility if your email addresses are targeted with spam as it is outside of our control. The Company holds no responsibility if the Client’s email account details are attained and used to send spam or malicious material.
14.5 The Company build and design websites to the best of their knowledge at the time of completion. The Company cannot take responsibility if the Client’s site is “hacked”. The Company does not provide software updates or take responsibility if the software used becomes out of date and obsolete. The Company does not take responsibility for any unforeseen advancements in technology that may have negative effects on any aspects of the Client’s site or system.

15. CMS Content Management Systems
15.1 CMS Content Management Systems websites are delivered in agreed working order. Any changes to the working files or configuration of the CMS that are done by a third party to The Company are the responsibility of the site owner.
15.2 Web sites are built using the latest software available at the time. All website terms and conditions also apply to CMS.
15.3 The Company does not hold responsibility for any content posted on the client’s website. Any changes to the CMS after delivery will be charged accordingly. Any repercussions of the advancements in the CMS or server/hosting technology are not the responsibly of The Company.
15.4 The Company does not hold any responsibility for misuse of the CMS or website.
15.5 The Company does not back up web site content and cannot be held liable for partial or complete loss of data. It is the Client’s responsibility to back up their web site.

16. Force Majeure
16.1 The Company shall not be liable for any failure or delay in supply or delivery of Artwork or services where such failure or delay is wholly or partly due to any cause or circumstances whatsoever outside the reasonable control of the Company including but not limited to war, strikes, lockouts, industrial disputes or unrest, government restrictions or transport delays, fire, power outages, failure attributable to hosting suppliers, breakdown of plant, theft, vandalism, riots, civil commotions, accidents of any kind or act of terrorism.

17. Amendments to these Terms and Conditions
17.1 All and any amendments to the Terms and Conditions outlined in this submission must be provided in writing and signed by an authorised representative of The Company prior to the commencement of work.

Questions?
If you have any questions regarding my Terms and Conditions, please send an email to: info[at]sannepeters.com. I am happy to assist.